Школа иностранных языков «Speak Now»

Иностранные языки в Киеве


Договір публічної оферти

ФОП Хонарманд Хушманд, що діє на підставі свідоцтва про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, іменований надалі «Виконавець», з одного боку, та будь-яка фізична особа, яка своїми діями виявила намір приєднатися до цього Договору, іменована надалі «Замовник», з іншого боку, разом іменовані «Сторони», керуючись ст. 634 Цивільного кодексу України, уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Предметом договору є надання Виконавцем послуг Замовнику, спрямованих на підвищення його рівня володіння іноземною мовою, які оплачуються Замовником на умовах цього Договору.
1.2. Замовником за цим Договором є особа, яка вказана Замовником у Заявці.

2. МОМЕНТ УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ
2.1. Договір вважається укладеним з моменту заповнення та надсилання Замовником онлайн-заявки про надання послуг (Заявка Замовника).
2.2. Одночасно з надсиланням Заявки через веб-форму або заповненням в офісі Замовник надає Виконавцеві право на збирання, обробку та зберігання своїх персональних даних, що містяться в Заявці, в порядку, встановленому Законом України «Про захист персональних даних».

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСЛУГ
3.1. Специфікація програми (назва курсу, кількість годин, тривалість заняття), за якою надаються послуги, зазначається в рахунку-фактурі або в Заявці.
3.2. Тривалість програми та інших послуг:
 1. Початком семестру є перше заняття за розкладом групи, а закінченням — останнє заняття за розкладом групи.
 2. Кількість занять на тиждень визначається розкладом. Тривалість одного основного заняття складає 60 чи 90 хвилин. Заняття починаються згідно з затвердженим розкладом.
3.3. Вартість навчальних матеріалів не входить у вартість навчання.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
4.1. Виконавець зобов’язується:
 1. Провести тестування Замовника перед початком надання послуг. На підставі проведеного тестування поінформувати Замовника про орієнтовний рівень володіння іноземною мовою та надати йому відповідні програми, розклад навчання та все необхідне для отримання послуг відповідно до п. 1.1.
 2. Своєчасно, згідно з розкладом та програмою, проводити заняття із Замовником.
 3. Видати на прохання Замовника, який успішно закінчив повний курс навчання, відповідний документ (сертифікат), за умови присутності Замовником на більше  80% занять.
 4. Формувати навчальні групи у складі не більше 8 студентів.
4.2. Виконавець має право:
 1. Відмовити в укладанні Договору чи в наданні послуг за договором:
  1. у разі відсутності технічної можливості надання Замовнику послуг, які ним запитуються
  2. у разі наявності у Замовника перед Виконавцем заборгованості за надані послуги
 2. Припинити надання послуг Замовнику в разі порушення ним умов Договору. Відновлення надання послуг здійснюється після повного усунення порушень.
 3. У будь-який момент відмовити Замовнику в надані послуг, визначених у п.1.1. цього Договору, у разі якщо його поведінка під час проведення занять не дає змоги Виконавцю належно виконувати свої обов’язки, а Замовникам — ефективно сприймати інформацію. У такому разі грошові кошти, які були сплачені Замовником за надання послуг, не повертаються.
 4. Змінювати час або дні навчання, попередньо повідомивши Замовника.
 5. На період надання Послуг змінювати викладача без попередження Замовника, якщо не змінюється час навчання та дні навчання.
4.3. Замовник зобов’язується:
 1. У повному обсязі й у терміни, визначені Договором, вносити плату за Послуги, що надаються.
 2. Дотримуватися/забезпечити дотримання Правил школи під час перебування на заняттях.
4.4. Замовник має право:
 1. Користуватися Послугами Виконавця для вивчення іноземної мови відповідно до
 2. положень цього Договору.
 3. Змінювати час або дні навчання за попереднім узгодженням із Виконавцем. Такі зміни можуть бути прийняті в разі наявності у Виконавця можливості забезпечити надання послуг з урахуванням таких змін.
 4. Отримувати необхідну та достовірну інформацію про Виконавця, режим його роботи та перелік Послуг, які надаються.
 5. Змінювати час проведення індивідуальних занять (відмінити/перенести) не пізніше ніж за одну добу, проінформувавши адміністратора Виконавця. У випадку відміни заняття в день, коли заняття повинно відбутися, воно вважається проведеним.

5. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
5.1. Вартість послуг за умовами цього Договору зазначена в рахунку-фактурі, який сформовано згідно Заявки Замовника. Вартість послуг встановлюється у національній валюті України. Усі платежі за цим Договором здійснюються у національній валюті України.
5.2. Послуги оплачуються готівкою або перераховуються на розрахунковий рахунок Виконавця.
5.3. Додаткові платні послуги оплачуються Замовником окремо згідно з розцінками, що встановлені Виконавцем.
5.4. У випадку, коли Замовник побажав зупинити навчання після початку навчання (першого заняття), але протягом 14 (чотирнадцятті) календарних днів зі дня першого заняття у групі, Виконавець зобов'язується здійснити повернення 80% вартості сплаченого та ненаданого обсягу послуг протягом 30 (тридцяти) календарних днів.
5.5. У випадку, коли Замовник побажав зупинити навчання після 15 (п'ятнадцяти) днів з першого дня початку навчання (першого заняття), у такому випадку жодного повернення сплачених коштів за замовлені послуги не передбачене та неможливе.
5.6. У разі пропуску Замовником занять із будь-яких причин сплачені кошти не повертаються.
5.7. Будь-які звернення від Замовника з бажанням призупинити дію Договору, зупинити навчання або звернення з намірамі повернути гроші за сплачені послуги повинні бути оформленні письмово і зарєєстровані Виконавцем. Термін розгляду — 7 (сім) календарних днів.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
6.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за цим Договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
6.2. Виконавець несе відповідальність винятково за обсяг надання послуг безпосередньо Замовникові відповідно до умов цього Договору.

7. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
7.1. При настанні обставин непереборної сили виконання зобов’язань відсувається в часі до моменту завершення дії таких обставин.

8. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ
8.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його укладення та діє до моменту виконання сторонами взятих на себе зобов’язань.
8.2. Цей договір може бути розірваний достроково за ініціативою Замовника з дотриманням умов, указаних в пп. 5.4–5.7 Договору.

9. ІНШІ УМОВИ
9.1. Цей Договір є договором публічної оферти в розумінні ст. 634 Цивільного кодексу України.
9.2. Виконавець має право вносити зміни й доповнення до Договору шляхом розміщення нової редакції Договору на сторінці https://speaknow.ua в мережі Інтернет.
9.3. Виконавець може залучати третіх осіб до виконання своїх обов’язків за цим Договором.
9.4. Нова редакція Договору набуватиме чинності для Сторін через 3 (три) дні з дати її затвердження Виконавцем.

10. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ
ФОП Хонарманд Хушманд
ЄДРПОУ 2946823638
UA373052990000026007006701321
МФО 380775
Платник єдиного податку, друга група. Не є платником ПДВ
Адреса проведення діяльності:
м. Київ, вул. Пушкінська, 9
Тел.: +380632734243
Обучаем в формате:

Выберите тот формат обучения, который будет Вам удобным

Communication

4 года на рынке
1300+ студентов
4.7 рейтинг в Google

Нам доверяют

Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Бесплатный пробний урок